Privacybeleid

Privacyverklaring Praktijk voor Endodontie

(1 oktober 2019)

De Praktijk voor Endodontie (Endo2G bvba) en de tandartsen zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Indien u na het doornemen van deze privacyverklaring vragen heeft over deze verklaring of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Per brief: Praktijk voor Endodontie, mouterij 16/0001, 3190 Boortmeerbeek
of per e-mail: info@praktijkendodontie.be

Binnen de praktijk is tandarts Bart Geebelen verantwoordelijk voor de bewaking van uw persoonlijke gegevens.

Waarom verwerken wij uw persoonlijke gegevens?

Uw persoonlijke gegevens worden door de Praktijk voor Endodontie verwerkt voor de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Om u gezondheidszorgen te kunnen verlenen
 • Om u te kunnen uitnodigen voor het verlenen van gezondheidszorgen
 • Om de overheid en partners in de verplichte ziekteverzekering te kunnen voorzien van gegevens zodat uw recht op zorg verzekerd is
 • Om u persoonlijk en andere belanghebbenden (verwijzers tandartsen) te kunnen informeren omtrent persoonlijke gezondheidszaken of -behandelingen

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, mutualiteitsnummer, rijksregisternummer
 • Persoonlijke contactgegevens: adres, telefoonnummer, e-mail
 • Persoonlijke administratieve gegevens: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit
 • Persoonlijke medische gegevens: gegevens betreffende algemene gezondheid en mondgezondheid en alle daaraan gekoppelde gegevens (inbegrepen radiografieën, klinische beelden en verslagen)

We verwerken deze verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen en deze gegevens zijn enkel toegankelijk door diegenen die er in de uitoefening van hun functie toegang toe dienen te hebben.

Verstrekking aan derden

De gegevens welke wij verwerken kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van tandheelkundige diensten
 • Het verwerken en opslaan van de gegevens via IT-infrastructuur
 • Het opvolgen van mondverzorging en het uitnodigen van patiënten voor tandheelkundige behandeling en recall (door middel van een SMS en email)

Wij geven nooit persoonlijke gegevens door aan andere partijen als wij met deze partijen geen tandheelkundige relatie hebben afgesloten. Met deze partijen zijn er de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonlijke gegevens te waarborgen.

Tijdens uw eerste bezoek zal u de toestemming van het gebruik van de persoonlijke gegevens door de Praktijk voor Endodontie geven. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonlijke gegeven van minderjarigen indien daarvoor (mondelinge) toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

De Praktijk voor Endodontie bewaart de persoonlijke gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt of op grond van de wet is vereist. De persoonlijke gegevens worden minstens tot 20 jaar na het laatste gebruik bijgehouden. Genomen radiografieën worden volgens de wet 10 jaar bijgehouden.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. De volgende maatregelen maken daar deel van uit:

 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
 • Alle personen die namens de Praktijk voor Endodontie van uw gegevens kennis kunnen nemen of toegang hebben tot uw gegevens zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • Wij maken regelmatig back-ups van de persoonsgegevens om deze bij fysieke of technische incidenten te kunnen herstellen of recupereren.
 • Wij testen en evalueren regelmatig onze beveiligingsmaatregelen.
 • Toegang tot onze gebouwen is slechts mogelijk door middel van toegangscontrole.
 • Doorsturen van persoonlijke gegevens en verslagen van behandelingen gebeurt per e-mail van tandarts naar tandarts.

Uw rechten omtrent de persoonlijke gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonlijke gegevens welke wij van u verwerkt hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe u contact met ons kan opnemen.
Om misbruik te voorkomen en controle te bewaren op de rechtvaardiging van de aanvragen kunnen wij u daarbij vragen om u te identificeren. Om uw identiteit te controleren vragen wij u om een kopie van uw identiteitskaart mee te sturen. We raden u sterk aan om daarbij de pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat.
 

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens (of een deel ervan) door ons of door één van onze verwerkers voor zover dat niet in conflict is met de rechtsgrond waarop de verwerking is gebaseerd.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Ook dan kunnen wij u vragen om u te identificeren. Voordat wij gehoor kunnen geven aan dergelijke verzoeken zal de rechtsgrond in overweging genomen worden om dit verzoek geheel of gedeeltelijk in te willigen.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonlijke gegevens dan vragen wij u hierover direct contact met de verwerkingsverantwoordelijke op te nemen. De contactgegevens vindt u bovenaan deze privacyverklaring.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (dit is de voormalige Privacy Commissie of CBPL) die de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming is in België.

Wijzing privacyverklaring

De Praktijk voor Endodontie kan haar privacyverklaring wijzigen. Over deze wijziging zullen we een aankondiging doen via de website www.praktijkendodontie.be.